Domki letniskowe na Helu - Nad zatoką

Polskie Morze
Dostępność

Regulamin


W celu zapewnienia spokojnego i bezpiecznego wypoczynku wprowadziliśmy regulamin usług naszego obiektu, prosimy o zapoznanie się
z poniższym tekstem.

1. Goście przebywający w domkach letniskowych na terenie Domków Letniskowych, proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego
i kulturalnego wypoczynku.
2. Do korzystania z domków letniskowych uprawnione są osoby zameldowane. Przy meldunku należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.
3. Doba hotelowa trwa od godz. 16:00 w dniu przyjazdu do godz. 10:00 dnia następnego. Można przyjechać na DL w godzinach wcześniejszych.
4. Należność jest płatna za cały okres pobytu z góry, z chwilą przybycia na DL wraz z opłata klimatyczną (w rozliczeniu uwzględniana jest wpłata zadatku). Niewykorzystanie któregokolwiek ze świadczeń przez Gościa nie upoważnia do żądania zwrotu zapłaconej kwoty.
5. Przedłużenie pobytu w domku o ponad jedną godzinę po godz.10:00 spowoduje naliczenie opłaty dodatkowej w wysokości 20% ceny za ostatnia dobę.
6. Obowiązuje kaucja w wysokości 500 zł/domek, która zostanie zwrócona w dniu wyjazdu.
7. Domki są przekazywane Gościom w użytkowanie i odbierane przy wyjeździe przez pracownika DL. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie godziny wyjazdu, w celu umożliwienia sprawnego odbioru domku przez pracownika DL.
8. Prosimy o sprawdzenie faktycznego stanu wyposażenia domku z listą wyposażenia znajdującą się w każdym domku. W przypadku stwierdzenia ewentualnych różnic, należy ten fakt zgłosić w ciągu pierwszej godziny pobytu.
9. W przypadku spowodowania uszkodzenia wyposażenia/mienia DL prosimy Gości o poinformowanie pracownika, celem dokonania naprawy/wymiany. Rekompensata finansowa za w/w naprawę/wymianę zostanie naliczona wg cennika Ośrodka lub kosztów naprawy
i musi być uregulowana najpóźniej w dniu wyjazdu.
10. W związku z ponoszeniem przez Rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich dzieci, Kierownictwo DL zwraca się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi.
11. Na Ośrodku obowiązuje cisza nocna: 22.00-8.00
12. W wypadku chęci przedłużenia pobytu ponad ustalony termin, prosimy o możliwie szybkie zgłaszanie zapotrzebowania.
13. Za rzeczy pozostawione w domkach Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej
z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
14. Przebywanie psów na terenie całego Ośrodka dozwolone jest tylko z ważnym świadectwem szczepień, w kagańcu i na smyczy. Właściciele psów proszeni są o sprzątanie odchodów. Obecność zwierząt nie może zakłócać wypoczynku innym Gościom Ośrodka. Pobierana jest jednorazowa oplata za zwierzaka. Właściciel ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez jego zwierzę.
15. Mieszkańcy domków letniskowych mogą parkować swoje samochody przy domku. Za każdy dodatkowy samochód pobierana jest dodatkowa opłata. Ośrodek , nie ponosi odpowiedzialność za mienie wartościowe pozostawione w domkach lub pomieszczeniach obiektu, w szczególności takiego jak: środki pieniężne, papiery wartościowe, biżuterię, kamienie szlachetne, dokumenty, zbiory numizmatyczne, filatelistyczne, dzieła sztuki lub inne przedmioty o charakterze wartościowym, zabytkowym, artystycznym lub unikatowym. Parking na terenie Ośrodka jest parkingiem niestrzeżonym, nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów lub mienia w nich pozostawionego.
16. W domkach obowiązuje całkowity ZAKAZ PALENIA PAPIEROSÓW. Prosimy o korzystanie z popielniczek znajdujących się na zewnątrz.
17. Ze względu na drewnianą konstrukcję domków należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Zabrania się używania własnych kuchenek i piecyków elektrycznych, a ogrzewanie domku w przypadku niskich temperatur dopuszczalne jest wyłącznie urządzeniem ośrodka.
18. Kierownictwo Ośrodka zastrzega sobie prawo do żądania opuszczenia terenu DL przez Gości, nie przestrzegających Regulaminów szczególnie zakłócających w rażący sposób wypoczynek innym Gościom Ośrodka. Poniesiony koszt za wynajem nie zostanie zwrócony.
19. Uciążliwe zakłócenia spokoju należy zgłaszać pod nr. tel : 606291035
20. Za dewastację domków, nieuprawnione użycie gaśnic i wynikłe z tego skutki (konieczność wymiany wyposażenia, dodatkowe prace obsługi) użytkownicy domków będą obciążani dodatkowymi opłatami.
21. W razie rezygnacji z pobytu wpłacony zadatek nie jest zwracany.
22. Osoby postronne nie mogą przebywać na terenie ośrodka po godzinie 22:00.
23. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy
o usługach turystycznych.
24. Właściciel domków "Nad zatoka" może odmówić przyjęcia Gościa , który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin , wyrządzając szkodę w mieniu domków Nad zatoka.
25. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2009r.

 

Do góry